https://katalog.folkwang-uni.de/Record/0018087004 Schåtz, méin Schatz réis' nicht so wéit von hier. 2007.
MP3. - Hrsg.: Gerstner-Hirzel, Emily. - Liedgattung: Abschiedslied..