https://katalog.folkwang-uni.de/Record/17-NLEB005883768 Tiomnadh Nuadh : Ar Tighearna agus ar Slanuighir Iosa Criosd. Eadar-Theangaichte o'n Ghreugais chum Gaelic Albannaich. — [Edinburgh] : Clodh-Bhuailte an Dun-Eidin, le Eoin Paterson, MDCCXCVI. [1796]. — Online-Ressource ([4],523[i.e.521],[1]p); 12°.
Darlow & Moule, 4082English Short Title Catalog, T123207Page 521 misnumbered 523Reproduction of original from British Library.