https://katalog.folkwang-uni.de/Record/17-NLEB005987067 Baxter, Richard:
Gairm an de mhoir do 'n t sluagh neimh-iompoichte : Iompochadh Agus Bith Deo. Le Richard Baxter. Eidir-Theangaicht' o ghaill-bhearla chum Gaoidheilg Albannaich, air iartas agus costas Eirionnaich dheagh-runaich oiedheirc, chum leass coitcheann gaoidhealtachd alba. — [Glasgow] : Clo-Bhuailt' ann Glassacha le Roib. agus Aind. Foulis Cloifheara AN Oill-Tigh, M.DCC.L. [1750]. — Online-Ressource (lxii,[2],271,[1]p); 8°.
"The translator was Rev. Alexander Macfarlane of Kilninver, Argyllshire. This was the first work of English divines published in Gaelic." (Maclean: Typographica Scoto-Gadelica)English Short Title Catalog, T136899Gaskell, 138Reproduction of original from British Library.