https://katalog.folkwang-uni.de/Record/17-NLEB006085881 Campbell, Daniel:
Smuaintean cudthromacha : Mu bhas agus fhulangas ar Slanui'-Fhir, Le Mr. Do'nall Caimbeul, Ministeir an t Soisgeil an Cille-Mhi'cheil. Air an tiundadh gu Gailig Albannuich, le D. Macphairlain, A.M. 'an dara uair. — 'An dara uair.. — [Perth] : Clo'-Bhuailte 'an Peairt, le D. Frier, MDCCC. [1800]. — Online-Ressource (144p); 8°.
English Short Title Catalog, T160247Reproduction of original from British Library.