https://katalog.folkwang-uni.de/Record/17-NLEB007039859 Baxter, Richard:
Gairm an de mhoir do 'n t sluagh neimh-iompoichte : Iompochadh agus bith beo. Le Richard Baxter. Eidir-theangaicht' o Ghaill-bhearla chum Gaoidheilg Albannaich, Airiartas agus costas eirionnaich dheagh-runaich oirdheirc, chum leass coitcheann gaoidhealtachd alba. — The second edition.. — [Glasgow] : Clodh bhuailt' agus r'an reic le Join Orr, Leabhair-reiceadoir. Ann Glas-gho, LV [1755]. — Online-Ressource (xlvii,[1],206p); 12°.
English Short Title Catalog, T136900Reproduction of original from British LibraryTranslated by the Rev. Alexander Macfarlane of Kilninver.