https://katalog.folkwang-uni.de/Record/56-000202478 Carissimi, Giacomo:
Ach, ich Arme : Arie aus einer Solo-Kantate / Giacomo Carissimi. , 1971.