Journal of information systems management

Späterer Titel Forts. Information systems management
Medientyp Zeitschrift
Publikationsangaben Boston, Mass.: Auerbach, 1984-1991
Pennsauken, NJ: Auerbach Publ., anfangs
Umfang Online-Ressource
Kein Bild verfügbar
Gespeichert in