Turberville, Henry
Aithghearradh n a teagaisg Chriosduidh : le dearbhaidh sgrioptuir, air modh ceisd agus freagair. Na puinc consboideach air an sineadh le sgrioptuira soilleir, maille re teagasga h Athreacha Naomha na Eaglais, anns an cheud chuig linnin deth na Chriosdachd air na puinc sin; agus argumaidean laidir o 'n reasun. Eidartheangaichte gu Gaoilig Albannach le graidhoir do'n fhirinn

Verfasser*in
Komponist*in
Turberville, Henry d.
Beteiligte Person(en) Turberville, Henry d. 1678
Werktitel:
Medientyp Buch
Publikationsangaben London: Clo-Bhuhailt' airson, agus air a chreiceadh le sheum. P. Coghlan, Sraid-Dhuic, Cearnach-Ghrosmhenoir, Lunnuine, M,DCC,LXXXI. 1781
Online-Ausg.. Farmington Hills, Mich: Cengage Gale, 2009
Umfang Online-Ressource (xii,485,[1]p); 12°
Schlagworte
Kein Bild verfügbar
Gespeichert in