Baxter, Richard :
Gairm an de mhoir do 'n t sluagh neimh-iompoichte : Iompochadh Agus Bith Deo. Le Richard Baxter. Eidir-Theangaicht' o ghaill-bhearla chum Gaoidheilg Albannaich, air iartas agus costas Eirionnaich dheagh-runaich oiedheirc, chum leass coitcheann gaoidhealtachd alba

Verfasser*in / Komponist*in Baxter, Richard
Beteiligte Person(en) Baxter, Richard 1615-1691
Werktitel Call to the unconverted. <Gaelic>
Medientyp Buch
Publikationsangaben Glasgow: Clo-Bhuailt' ann Glassacha le Roib. agus Aind. Foulis Cloifheara AN Oill-Tigh, M.DCC.L. 1750
Online-Ausg.. Farmington Hills, Mich: Cengage Gale, 2009
Umfang Online-Ressource (lxii,[2],271,[1]p); 8°
Schlagworte
Kein Bild verfügbar
Gespeichert in