Leabhar na h'Urnuigh Choitchionn : agus frithealadh nan sacramainte, agus riaghailte agus deasghnatha eile na h'eaglais: do reir gnathachadh na h'eaglais Shasgonaich: maille ris an t Saltair no Sailm Dhaibhidh. Air am poncadh mar sheinnear no theirear iad san teampull

Institution Church of England
Church of England
Werktitel Liturgies. Book of Common Prayer. <Gaelic>
Medientyp Buch
Publikationsangaben Dun Eideann: clo' bhuailte le J. Moir, 1794
Online-Ausg.. Farmington Hills, Mich: Cengage Gale, 2009
Umfang Online-Ressource ([4],2,[22],471,[1]p); 8°
Schlagworte
Kein Bild verfügbar
Gespeichert in