Baxter, Richard :
Gairm an de mhoir do 'n t sluagh neimh-iompoichte : Iompochadh agus bith beo. Le Richard Baxter. Eidir-theangaicht' o Ghaill-bhearla chum Gaoidheilg Albannaich, Airiartas agus costas eirionnaich dheagh-runaich oirdheirc, chum leass coitcheann gaoidhealtachd alba

Verfasser*in / Komponist*in Baxter, Richard
Beteiligte Person(en) Baxter, Richard 1615-1691
Werktitel Call to the unconverted. <Gaelic>
Medientyp Buch
Publikationsangaben Glasgow: Clodh bhuailt' agus r'an reic le Join Orr, Leabhair-reiceadoir. Ann Glas-gho, LV 1755
Online-Ausg.. Farmington Hills, Mich: Cengage Gale, 2009
Umfang Online-Ressource (xlvii,[1],206p); 12°
Ausgabe The second edition
Schlagworte
Kein Bild verfügbar
Gespeichert in