Alleine, Joseph
Earail dhurachdach do pheacaich neo-iompaichte: eidir-theangaicht' o bheurla Ioseiph Alleine, le I. S. Ministeir ann Campbleton

Verfasser*in
Komponist*in
Alleine, Joseph
Beteiligte Person(en) Alleine, Joseph 1634-1668
Werktitel:
Medientyp Buch
Publikationsangaben Peairt: Clodh-bhuailt' agus r'an reic le Eoin Gillies Leabhairreceadoir, ann Peairt, agus Shemuis Gillies Leebhair-receadoir ann Glasacha', M,DCC,LXXXII. 1782
Online-Ausg.. Farmington Hills, Mich: Cengage Gale, 2009
Umfang Online-Ressource ([4],xi,[1],187,[1]p); 12°
Ausgabe An dara clo-bhualadh
Schlagworte
Kein Bild verfügbar
Gespeichert in