Foirceadul aithghearr, cheasnuighe, ar ttùs ar na òrdughadh le Coimhthional na Ndiàgh-aireadh aig Niàrmhanister an Sasgan : Leis an daontuighe Ard-seanadh Eagluis na Halbann, chum a bheith na chuid égin daomhodh Chrabuigh edir Eaglaisaioh Chriosd annsna tri Rioghochdaibh

eebo-0097 Ausführliche Beschreibung

Kongress Westminster Assembly
Werktitel Shorter Catechism.
Verantwortlichkeiten Ar na chur a ngaoidheilg, la Seanadh Earraghaoidheal. Do chuireadh so angclo anois an treas uair
Medientyp Buch
Publikationsangaben Ar na chur a ngclò a Ndùn-éduin Edinburgh le oighreachaibh Aindra Ainderson, a mbliadhnna ar Dtighearna 1694
Electronic reproduction. Ann Arbor, Mich. : UMI, 1999-
Umfang 33 p.
Schlagworte
Kein Bild verfügbar
Gespeichert in